Patronatul Optica
 
HOME LINK UTIL CONTACT
ORGANIZARE AFILIERE INSCRIERE ACTIVITATE SALON 2012 LEGISLATIE
 
 
     
 
Revista OPTICA MAGAZINDate de contact pentru abonamente la revista "Optica Magazin":
Dl. George Moisescu, telefon 0751 380 647,
E-mail: patronatul.optica@gmail.com

A XI-a Editie a Salonului National de Optica si Optometrie s-a desfasurat in perioada 8-10 iunie 2012 la Brasov Business Park

In acest an 37 de firme de prestigiu au expus ultimile noutati din domeniu pe o suprafata de peste 2.000 metri patrati.

Proiecte

Organizare


ADUNAREA GENERALA
CONSILIUL DIRECTOR
PRESEDINTELE
CENZORUL
DIRECTORUL EXECUTIV


ADUNAREA GENERALA
Adunarea Generală este organul suprem de conducere a asociaţiei si decide asupra strategiei si obiectivelor generale ale asociatiei.
Adunarea Generală a membrilor are următoarele atribuţii:
- aprobă bilanţul contabil anual al asociaţiei, contul de beneficii şi pierderi la închiderea exerciţiului financiar, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar următor;
- alege si revoca Presedintele asociatiei care este de drept si Presedintele Consiliului Director;
- alege şi revocă membrii Consiliului Director;
- alege şi revocă cenzorul;
- aprobă înfiinţarea de filiale;
- aprobă modificarea actului constitutiv şi al statutului;
- aprobă înfiinţarea de societaţi comerciale;
- stabileşte şi modifică cuantumul taxei de înscriere şi a cotizaţiilor lunare;
- aprobă schema organizatorică de funcţionare a asociaţiei (organigrama);
- aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei şi stabileşte destinaţia bunurilor după lichidare;
- dispune excluderea asociaţilor, la propunerea motivată a Consiliului director;
- ia orice alte hotărâri privind desfaşurarea activitaţii asociaţiei, pentru care asociaţii consideră că este necesară aprobarea Adunarii Generale;
- desemneaza persoanele care vor semna în numele asociaţiei documentele pentru operaţiuni bancare şi a căror specimene de semnatură vor fi comunicate băncilor.

Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra activitaţii Consiliului Director şi a cenzorului.
Adunerea Generală a membrilor se convoacă la sediul social, sau în alt loc, de către preşedintele Consiliului Director, cel puţin o dată pe an, după închiderea exerciţiului financiar sau ori de câte ori este necesar; de asemenea, la cererea a minimum 25% din numărul total al membrilor.
Convocarea Adunării Generale a membrilor se face în scris, cu cel puţin 30 zile înainte de ziua fixată menţionându-se data, locul şi ordinea de zi, prin scrisoare recomandată, fax sau e-mail, la adresele comunicate de membri. Oricare dintre membri poate renunţa la prezenta sau poate delega un alt membru sa il reprezinte printr-o scrisoare de imputernicire transmisa prin fax Presedintelui asociatiei sau inmanata celui ce il va reprezenta.
Sedinta Adunarii Generale a Membrilor este prezidată de Preşedintele Asociatiei.
Dezbaterile se consemnează într-un registru special, parafat , numerotat şi sigilat.
Adunarea Generală a Membrilor îşi desfăşoară activitatea în mod valabil în prezenţa a jumătate plus unu (1/2 + 1) din numărul membrilor.
In conditiile in care la data convocarii Adunarii Generale nu s-au intrunit jumătate plus unu (½ + 1) din numarul membrilor, Adunarea Generala are loc a doua zi la aceeasi ora, in acelasi loc, indiferent de numarul celor prezenti;
Fiecare membru are dreptul la un vot în Adunarea Generală;
Dreptul la vot în cadrul Adunării Generale se poate exercita şi prin scrisoare recomandată adresată preşedintelui adunării, de catre membrul care nu este prezent sau reprezentat.
Hotărârile se adopta cu cel putin jumătate plus unu ( ½ + 1) din voturile membrilor prezenţi sau reprezentaţi.


CONSILIUL DIRECTOR
Consiliul Director asigura conducerea executivă a ascociaţiei si este format din 12 persoane plus presedintele.
Membrii Consiliul Director pot fi cetaţeni romani si/sau străini şi pot face parte din conducerea executivă a altei asociaţii sau societaţi comerciale, chiar cu profil similar. Membrii Consiliului Director sunt aleşi de Adunarea Generală a membrilor pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea realegerii, pe baza propunerilor prezentate de catre de membrii asociaţiei.

Consiliul Director are următoarele atribuţii:
- Pune în aplicare hotărârile Adunării Generale;
- Exercită conducerea executivă a asociaţiei;
- Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
- Aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei;
- Aprobă schimbarea sediului asociaţiei;
- Aprobă încheierea de acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei.
- Mediază eventualele conflicte apărute între membrii asociaţiei;
- Consiliul Director se întruneşte trimestrial în prezenţa a 2/3 dintre membrii săi, iar hotărârile se iau cu majoritatea absolută. În caz de paritate de voturi, hotărârea va fi luată în sensul în care şi-a exprimat votul preşedintele Consiliului Director.


În cazul în care unul din membrii Consilului Director îşi pierde calitatea de membru al asociaţiei sau cea de membru sau salariat al uneia din persoanele juridice membră a asociaţiei, preşedintele consiliului director are obligaţia să convoace, în termen de cel mult 15 zile Consiliul Director, care va hotări înlocuirea acestuia.
In urma alegerilor din 4 iulie 2009 componenta actuala a Consiliului Director este urmatoarea:
- Badiu Doina
- Bogdan Adriana
- Chiriac Marius
- Cozer Nelu
- Cristescu Cornel
- Cristescu Elena
- Muntz Sorin
- Pana Stefan
- Pascu Adrian
- Popa Vasile
- Rotaru Marian
- Simionesie DorinPRESEDINTELE
Preşedintele este ales de Adunarea Generala pe o durata de patru ani, cu posibilitatea realegerii, prin vot secret, in prezenta a jumătate plus unu (½ + 1) din membrii asociatiei.
In urma alegerilor din 4 iulie 2009, domnul Mircea TATAR-MOISESCU / OPTICA'87 SRL a fost reales in functia de Presedinte al asociatiei cu unanimitatea voturilor membrilor prezenti la lucararile Adunarii Generale.
Are urmatoarele atributii:
- Urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
- Prezidează Adunările Generale şi şedinţele Consiliului Director;
- Reprezintă asociaţia în faţa autorităţilor statului, în justiţie şi faţă de terţe persoane, în plan intern şi internaţional;
- Angajează asociaţia ca persoană juridică, în raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale cu alte persoane fizice sau juridice;
- Acordă împuternicire de reprezentare a atributiilor Preşedintelui, pe perioade determinate de timp, după cum consideră necesar, in interesul desfăşurării normale, operative, a activităţii organizaţiei;
- Acordă calitatea de membru de onoare al asociaţiei, la propunerea Consiliului Director.
- Dispune luarea măsurilor operative pentru rezolvarea problemelor curente ale asociaţiei, efectuarea de plăţi, întocmirea unor documentaţii;
- Angajeaza personalul executiv al asociatiei cu avizul prealabil al Consiliului Director;
- Semnează procesele verbale ale şedinţelor şi hotărârile adoptate;
- Deleagă alţi membri din Consiliul Director pentru a exercita anumite atribuţii din cele ce îi revin;
- Coordonează relaţiile asociatiei cu guvernul, ministerele, confederaţiile şi federaţiile sindicale, organizaţiile patronale, precum si activitatile financiar-contabile, juridice.CENZORUL
Cenzorul asigura controlul finaciar intern al asociaţiei.
Cenzorul este numit şi revocat de Adunarea Generală a membrilor, pe o perioada de un an, cu posibilitatea realegerii.
Cenzorul trebuie sa aiba calitatea de expert contabil autorizat şi nu poate fi membru în Consiliul Director.
Cenzorul are următoarele atribuţii:
- verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
- întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
- verifică bilanţul contabil şi contul de beneficii şi pierderi;
- îndeplineşte orice atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Cenzorul poate participa la şedinţele Consiliului director , fără drept de vot.DIRECTORUL EXECUTIV
Din luna mai 2008 George Moisescu a fost angajat pe aceasta functie.

In baza hotaririlor Consiliului Director si ale Presedintelui asociatiei si are urmatoarele atributii:
- Reprezinta asociatia in fata autoritatilor statului, media si fata de terte persoane, in plan intern si international;
- Informeaza permanent  Consiliul Director si Presedintele asociatiei asupra oricaror noutati sau probleme aparute si care au legatura cu activitatea asociatiei;
- Pregateste si  promoveaza, cu sprijinul Consiliului Director si al Presedintelui, propuneri de modificari legislative in interesul  membrilor asociatiei;
- Actioneaza pentru indeplinirea altor sarcini primite de la Consiliul Director sau de la Presedintele Asociatiei. 
 
HOME ORGANIZARE AFILIERE INSCRIERE ACTIVITATE EVENIMENTE LEGISLATIE SALON 2010 LINK-URI UTILE CONTACT
 
 
Copyright 2010 Patronatul OPTICA
Toate drepturi rezervate
Web design qmedia.ro